U kan via onze maatschappij een sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Wij starten met u het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van uw aanvraagdossier, bezorgen we dit aan de het Vlaams Woningfonds en beheren zij uw dossier verder.

U moet aan vijf voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen:

 1. inkomen
 2. eigendom
 3. leeftijd
 4. financiële draagkracht
 5. verblijf in België

1. Inkomen

Uw inkomen mag niet te laag en niet te hoog zijn. We kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet bij de personenbelasting. We maken de som van het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ en het ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’. Ook een niet-belastbaar vervangingsinkomen of een leefloon telt mee als inkomen.

Uw inkomen mag op de referentiedatum* niet lager zijn dan 9.817 euro per jaar**. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw gezinssituatie: 

Uw persoonlijke situatie Cluster 1 en 2  Cluster 0
Alleenstaande zonder persoon ten laste 41.096 euro 39.229 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste  45.200 euro 43.146 euro
Alle anderen 61.638 euro 58.837 euro
Verhoging per persoon ten laste bij categorie 'alle anderen' ***  4.104 euro 3.917 euro

*De referentiedatum is de dag dat u uw dossierkost betaalt en we de rentevoet van uw lening vastleggen.

** Als uw inkomen toch lager is dan 9.817 euro, dan kan u toch nog aantonen dat u over voldoende inkomsten beschikt. We kijken naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. We veralgemenen deze inkomsten naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimum komt, dan beschouwen we dat resultaat als uw inkomen.

*** Een persoon ten laste is: 

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven (domicilie) en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. 
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft (geen domicilie) en minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. 
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

In ons werkingsgebied behoren Sint-Laureins en Wachtebeke tot cluster 0.

In ons werkingsgebied behoren Aalter, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Lochristi, Maldegem, Melle, Nazareth, Oosterzele en Zulte tot cluster 1. 

In ons werkingsgebied behoren Deinze, De Pinte, Destelbergen, Gent, Lievegem, Merelbeke en Sint-Martens-Latem tot cluster 2.

Welke inkomens tellen wel en niet mee?

We tellen alle inkomens mee van de personen die met u in de woning zullen wonen, ook al koopt u de woning alleen aan.

Hierop zijn enkele uitzonderingen. 
We tellen het inkomen niet mee:

 • van kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun 18 altijd deel uitmaakten van het gezin en niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn
 • van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze +65 jaar of erkend zijn als ernstig gehandicapt. 

We tellen het inkomen voor de helft mee:

 • van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn. 

Bij uw aanvraag brengt u een aantal documenten over uw inkomen en gezinstoestand mee.  

We indexeren het inkomen volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar voor de aanvraag. De basis is de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking heeft.

2. Eigendom

Op het moment dat u de leningsakte ondertekent, mag u geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom hebben
 • in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik hebben
 • in erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik geven

U mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap, waarin u de hierboven genoemde zakelijke rechten inbracht. 

Dat geldt ook voor alle personen die samen met u de lening aanvragen en voor de personen die samen met u in de woning zullen wonen, behalve de personen ten laste.

Uitstel

U krijgt één jaar uitstel om te voldoen aan de bezitsvoorwaarde in deze gevallen: 

 • bij aankoop van een sociale koopwoning
 • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van de volle eigendom of de erfpacht of het opstalrecht of het vruchtgebruik op een woning, bouwgrond of kavel 
 • bij gedeeltelijke verwerving ten kosteloze titel van een woning waarop een erfpachtrecht of opstalrecht is gegeven 

Het Vlaams Woningfonds controleert in deze gevallen 1 jaar na de datum van de akte of u voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Ze kunnen de termijn eventueel met maximaal 1 jaar verlengen als er gegronde redenen zijn.

Voldoet u na deze termijn niet aan de bezitsvoorwaarde? Dan verhoogt de kost van uw lening voor de verdere duurtijd. De referentierentevoet uit uw akte verhoogt met 2 procentpunt.

3. Leeftijd

U moet 18 jaar of ouder zijn. 

De lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt.

4. Financiële draagkracht

We kijken of u financieel in staat bent om maandelijks af te betalen. Dat heet de financiële draagkracht. U moet nog genoeg geld overhouden om uw gezin te onderhouden en om van te leven, nadat uw leningsbedrag maandelijks van uw rekening gaat. 

Het bedrag dat u moet overhouden, bedraagt momenteel 870 euro.

Deze financiële draagkracht hangt ook samen met de duurtijd van uw lening, want het maandgeld daalt als u de lening over een langere termijn afbetaalt.

Op de website van het Vlaams Woningfonds leest u welke inkomsten en uitgaven we meetellen om uw financiële draagkracht te berekenen en welke niet.

5. Verblijf in België

U moet langdurig in België kunnen verblijven.

Dat wil zeggen dat u geen Vlaamse Woonlening kan aanvragen als u:

 • niet of maximaal drie maanden in België mag verblijven
 • nog een lopende verblijfsprocedure hebt
 • alleen beschikt over een visum