Documenten

Komt u langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van uzelf en eventuele andere mede-ontleners
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van u en van alle personen die samen met u in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet
 • fiches van uw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
 • als u geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals uw leefloon
 • als u in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders
 • als u of een gezinslid officieel mindervalide bent of is: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die uw invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • als u meerderjarige kinderen hebt voor wie u nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van de Kas voor Gezinsvergoedingen

Voor een effectieve aanvraag brengt u ook nog deze documenten mee:

 • gegevens over de woning zoals het verkoopcompromis
 • een uittreksel uit de kadastrale legger
 • een foto van de gevel
 • een schets van de woning of plannen met de indeling
 • 100 euro voor de dossierkost

Dossierkost

U betaalt een dossierkost van 100 euro als voorschot bij de leningsaanvraag. 

Op de dag dat u die kost betaalt, leggen we alle voorwaarden vast: uw gezinstoestand van die dag, de marktrentevoet van die dag en het recentste belastbaar inkomen zoals dat gekend is bij de belastingdienst die dag. Deze dag wordt de referentiedatum.

U krijgt de 100 euro terugbetaald als u het kredietaanbod weigert of als het Vlaams Woningfonds uw leningsaanvraag afkeurt.

Schatting

Een schatter van het Vlaams Woningfonds komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting.

Als u renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek

De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

Verzamel de nodige documenten voor de schatting

Voor de schatter komt, moet u aan onze maatschappij deze documenten bezorgen:

 • een uittreksel uit de kadastrale legger, waarop het bouwjaar en de grondoppervlakte staat. Deze informatie kan u opzoeken via www.kadaster.be of krijgt u soms via de verkoper van uw toekomstige huis
 • een schets per verdieping met (ongeveer) de juiste afmetingen
 • het verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)
 • het ramend bestek met daarin de uit te voeren werken, als die er zijn: dat document kan u bij onze SHM vragen als u renovatiewerken doet
 • een foto van de voorgevel van de woning

Bij een appartement zorgt u ook voor:

 • twee uittreksels uit de kadastraal legger: één voor de grond en één voor het appartement
 • een bewijs van het aandeel in de gemene delen (staat in de basisakte of in het verkoopcompromis)

Na de schatting

Na de schatting ontvangt u van het Vlaams Woningfonds een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die u maximaal kan lenen en of u verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

Na de schatting en het technisch dossier, volgt het administratief dossier. Dat bevat de resterende documenten zoals een verklaring over het onroerende goed, een kostenraming van de notaris, … In deze fase worden ook de verzekeringen zoals brand en schuldsaldo in orde gebracht.

Schriftelijk aanbod

Het Vlaams Woningfonds keurt uw aanvraag goed, als u aan de voorwaarden voldoet en uw woning is goedgekeurd.

U ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard informatieblad (ESIS). Dit ontvangt u binnen de maand nadat uw leningsdossier volledig is.

U ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar het Vlaams Woningfonds, niet naar onze maatschappij. Als het Vlaams Woningfonds dit ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden. 

Akte bij de notaris en uitbetaling

Akte bij de notaris

Nadat de notaris de documenten van het Vlaams Woningfonds ontvangt, begint hij met de akte voor te bereiden. Hij contacteert u voor een concrete datum voor de ondertekening van de akte

Uitbetaling van de lening

Hoe de uitbetaling van het geleende bedrag gebeurt, hangt af van het type lening dat u aanging.