dinsdag 19 november 2019 Inloggen

Koopwoningen voorwaarden

Minimaliseren
U wenst te kopen?

Wat kan u kopen?

- Een nieuwbouw sociale koopwoning.
- Een sociale kavel waarop u zelf een woning bouwt.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen?

- U schrijft zich in als kandidaat-koper en betaalt hiervoor € 50 per register.
- Uw laatst gekend netto-belastbaar jaarinkomen en dat van alle gezinsleden die met u de sociale koopwoning/kavel zullen betrekken, bedraagt op het moment van de inschrijving en aankoop:   

MAXIMUM GRENS om te kunnen aankopen en/of lenen

 

 
   buiten Gent binnen Groot-Gent
Kernstad
 - voor alleenstaanden
 - voor een gehandicapte alleenstaande
 - voor anderen
 - verhoging per persoon ten laste

€ 38.146
       € 41.955
       € 57.213
       €   3.809

 € 39.962
€ 43.952
€ 59.936
 €  3.991

MINIMUM GRENS    
om te kunnen aankopen/lenen    
 - moet minimum zijn:

€ 9.546 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Indien het inkomen op basis van het laatste aanslagbiljet lager ligt, mogen de inkomsten van 3 opeenvolgende maanden voorafgaand aan de referentiedatum gebruikt worden om te extrapoleren naar 12 maanden.

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

  
Inkomsten van inwonende kinderen jonger dan 25 jaar die onafgebroken deel uitmaken van het gezin, worden niet meegerekend, inkomsten van familieleden in 1ste en 2de graad en jonger dan 65 jaar worden meegerekend, tenzij ernstig gehandicapt, de inkomsten van inwonende ouders worden voor 1/2 meegerekend.

- U of één van uw gezinsleden heeft geen volle of gedeeltelijke eigendom (woning of perceel bestemd voor woningbouw) of volledig vruchtgebruik, hij of één van zijn gezinsleden is geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of één van de gezinsleden een woning of perceel bestemd voor woningbouw ingebracht hebben in België of het buitenland. Ook mag men geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstal of vruchtgebruik (BE) gegeven of verkregen hebben. Indien men kosteloos ee ndeel verworven heeft (bij erfenis), dan kan dit wel (aan te tonen via notariële akte). Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van einde relatie, zonevreemde, overbevolkte of onbewoonbare woningen. In die gevallen heeft men na de aankoop één jaar de tijd om de woning te verkopen. Zoniet, wordt de aankoopakte ontbonden.

Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet en u wenst zich in te schrijven, kan u hier de inschrijvingsbundel vinden.


Opgelet: u moet als koper:
- De woning 20 jaar als hoofdverblijfplaats te bewonen, zoniet zijn er sancties aan verbonden (wederinkoop/boete).
 

Het volledige toewijzingsreglement kan u hier nalezen.